چگونه به طور صحیح از اتریبیوت های جدید استفاده کنیم