برسی بعضی دلایل که منجر کاهش بازدیدکننده می شود!!!